Waarom elektrische veiligheid op kantoor geen bijzaak is

Elektrische veiligheid wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd, vooral op kantoren waar de focus doorgaans ligt op administratieve taken en niet op productiewerkzaamheden. Toch zijn elektrische risico’s overal waar stroom is. Het is dus essentieel om alert te blijven op de gevaren en maatregelen te treffen om ongelukken te voorkomen. Elektrische veiligheid op kantoor is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van je medewerkers, maar ook voor het behoud van je bedrijfsmiddelen.

Een kortsluiting of elektrische storing kan leiden tot brand met alle gevolgen van dien. Het is daarom zaak om elektrische installaties en apparaten regelmatig te controleren en te onderhouden. Dit is niet alleen een kwestie van goede bedrijfsvoering, maar ook van wettelijke verplichtingen. De regelgeving omtrent elektrische veiligheid is er om ons te beschermen en dient serieus genomen te worden.

De wet stelt bedrijven verantwoordelijk voor de veiligheid van hun elektrische installaties en apparatuur. Dit betekent dat er periodieke inspecties moeten plaatsvinden om te garanderen dat alles naar behoren functioneert. De zogenaamde scope 12 keuring en scope 10 zijn hier voorbeelden van, waarbij specifiek gekeken wordt naar de veiligheid van elektra in gebouwen. Maar laten we eerst eens kijken naar de gevaren die op de loer liggen.

Herken de gevaren van elektriciteit op de werkvloer

Elektriciteit is onzichtbaar en stil, maar de gevolgen van ongelukken met elektriciteit kunnen hevig zijn. Een schok, brand of zelfs een explosie zijn reële risico’s in een omgeving waar niet zorgvuldig met elektra wordt omgegaan. Kortsluiting kan ontstaan door beschadigde kabels, overbelasting van het netwerk of defecte apparatuur. Overbelasting is een veelvoorkomend probleem in kantoren waar veel apparaten op één circuit zijn aangesloten.

Stroomstoten, die apparatuur kunnen beschadigen of data kunnen vernietigen, zijn vaak het resultaat van onvoorzienbare externe factoren zoals blikseminslag of fluctuaties in het stroomnet. Voorzorgsmaatregelen zoals overspanningsbeveiligers zijn essentieel om deze risico’s te mitigeren. Het herkennen en voorkomen van deze gevaren vraagt om een proactieve houding en voldoende kennis van zaken.

Het is cruciaal dat medewerkers weten hoe ze veilig moeten omgaan met elektrische apparatuur en wat ze moeten doen in geval van nood. Dit gaat verder dan alleen het plakken van waarschuwingsstickers; het vraagt om een gedegen training en een cultuur waarin veiligheid voorop staat.

De rol van de nen 3140 norm in jouw bedrijf

De NEN 3140 norm is de Nederlandse standaard voor veilige bedrijfsvoering bij werkzaamheden aan of met elektrische installaties in laagspanningsinstallaties. Deze norm geeft richtlijnen voor het opzetten van een veilige werkplek en het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot elektrotechniek. Het naleven van deze norm is niet alleen belangrijk voor de veiligheid, maar ook voor de juridische zekerheid die het biedt bij eventuele incidenten.

Door te werken volgens de NEN 3140 norm, toon je aan dat je bedrijf er alles aan doet om risico’s te minimaliseren. Het gaat hierbij niet alleen om het technisch personeel dat direct met elektra werkt, maar ook om de gebruikers van de elektrische installaties, zoals het kantoorpersoneel. Iedereen moet weten hoe men veilig kan werken met elektriciteit.

Een onderdeel van de NEN 3140 is het periodiek inspecteren van elektrische installaties en arbeidsmiddelen door een deskundige. Dit is waar de scope 10 inspectie ter sprake komt – een controle die zich richt op de veiligheid van elektrische apparaten binnen een organisatie.

Tips voor een veilige elektrische werkomgeving

Het creëren van een veilige elektrische werkomgeving begint met regelmatig onderhoud. Zorg ervoor dat alle elektrische apparaten en installaties goed worden onderhouden door gekwalificeerde professionals. Dit voorkomt niet alleen storingen en ongevallen, maar zorgt ook voor een langere levensduur van de apparatuur.

Ook is het belangrijk om personeel te trainen op het gebied van elektrische veiligheid. Zo weten zij hoe ze veilig moeten handelen bij dagelijks gebruik van apparaten en hoe ze noodsituaties moeten benaderen. Een goed getraind team kan veel problemen voorkomen.

Bovendien is het verstandig om een duidelijk beleid op te stellen waarin staat beschreven hoe er omgegaan moet worden met elektrische installaties en apparatuur. Dit beleid dient regelmatig herzien en aangepast te worden aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Hoe je een elektrisch veilige bedrijfscultuur creëert

Veiligheid begint bij bewustzijn en cultuur binnen een organisatie. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van de risico’s en zijn verantwoordelijkheid neemt om veilig te werken. Een cultuur waarin men elkaar aanspreekt op onveilig gedrag en waar continu verbetering wordt nagestreefd, draagt bij aan de algehele veiligheid.

Betrek medewerkers bij het proces door ze inspraak te geven bij het opstellen van veiligheidsprocedures. Dit vergroot hun betrokkenheid en bereidheid om zich aan de regels te houden. Door samen te werken aan een veilige werkomgeving, wordt het een gezamenlijk doel in plaats van een top-down opgelegde regel.

Regelmatige communicatie over het belang van veiligheid en updates over nieuwe procedures of regelgeving helpen om het onderwerp levend te houden binnen de organisatie. Veiligheid moet niet als last worden gezien, maar als iets dat iedereen ten goede komt.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in elektrische veiligheid

De wereld van elektrische veiligheid staat niet stil. Nieuwe technologieën, veranderende regelgeving en recente incidenten kunnen invloed hebben op hoe we moeten handelen om veilig te blijven. Het is dus belangrijk om goed geïnformeerd te blijven over de laatste ontwikkelingen.

Een voorbeeld hiervan is de scope 12 keuring, een relatief nieuwe inspectie die specifiek gericht is op zonnepaneelinstallaties. Dit toont aan dat met de groeiende populariteit van duurzame energiebronnen nieuwe risico’s ontstaan die aandacht vereisen.

Door lid te worden van brancheorganisaties, vakbladen te lezen en cursussen of seminars bij te wonen, kun je jouw kennis up-to-date houden. Zo zorg je ervoor dat jouw bedrijf altijd vooroploopt op het gebied van elektrische veiligheid.

Geef een reactie